Gedragscode - SDO Bussum

Gedragscode

Gedragscode

Gedragscode voetbalvereniging R.K.V.V. S.D.O.
Deze gedragscode bevat regels waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.

Gedragscode op de accommodatie
Bestuurs- en commissieleden
 • Van alle bestuurs- en commissieleden op de accommodatie wordt verwacht dat zij door hun gedrag een voorbeeldfunctie hebben met name voor leiders, trainers en verzorgers en voor alle overige aanwezigen.
 • Zij dienen te fungeren als gastheer en aanspreekpunt voor iedereen
Leiders, trainers en verzorgers
 • ➢ Van hen wordt verwacht dat ook zij een voorbeeldfunctie hebben voor met name de eigen spelers en de tegenstander en daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen. Zij stellen het belang van de vereniging voorop en dragen dit uit in woord en daad.
 • Zij zien erop toe dat er zuinig wordt omgegaan met de gebouwen, velden en alle overige toebehoren.
 • Zij zijn zeer terughoudend met alcoholgebruik, tonen respect voor mede kantinegebruikers en voor hun standpunten, en bespreken gevoelig liggende kwesties niet bij het gebruik van alcoholische dranken.
 • Zij zijn loyaal ten opzichte van elkaar.
Spelers
 • Van spelers wordt verwacht dat zij zuinig omgaan met de gebouwen, de velden en de overige zaken op de accommodatie. SDO heeft een schitterend sportpark en dat willen we ook zo houden!
 • Zij volgen de aanwijzingen op van leider(s), terreinbeheerders(s), bestuurs- of commissieleden.
Iedereen
 • Voor iedereen geldt dat er zuinig met de gebouwen, de velden en overige zaken op het sportpark wordt omgegaan.
 • Er mag niet geparkeerd worden voor de toegangspoorten van het sportpark. Hieronder wordt ook verstaan “kort parkeren”. Bij calamiteiten dient het sportpark direct toegankelijk te zijn voor hulpverlenende instanties.
 • Bij bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat de aanwijzingen van het kantinepersoneel opgevolgd worden.
 • Bespreek meningsverschillen niet in het openbaar, maar daar waar ze thuis horen.
 • Voor iedereen geldt dat bij vernielingen de schade rechtstreeks op de veroorzaker verhaald zal worden.
Gedragsregels voor, tijdens en na de training
Trainers
Zij geven duidelijk leiding en zijn correct ten opzicht van spelers. Zij hebben respect voor hun 
mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Zij zijn opbouwend in hun kritiek.
 • Zorg ervoor dat je op tijd bent voor de training.
 • Houd je aan de trainingstijden en de aangewezen velden.
 • Zie erop toe dat de kleedkamer en accommodatie (gehele sportpark) schoon wordt achtergelaten.
 • Neem je verantwoordelijkheid dat de gebruikte materialen na de training weer in een goed staat worden terugbezorgd bij de terreinbeheerder.
 • Zie erop toe dat in de kleedkamer geen alcohol en/of drugs wordt gebruikt en er niet wordt gerookt.
 • Spreek spelers hierop aan en treed zo nodig corrigerend op.
 • Zij dienen te fungeren als gastheer/gastvrouw en aanspreekpunt voor iedereen
Spelers
 • Moedig je medespelers aan en wees sportief.
 • Volg de aanwijzingen op die je van je trainer krijgt en respecteer deze ook.
 • Stel je waar nodig beschikbaar voor andere elftallen waar dat incidenteel of structureel van je wordt 
 • gevraagd, om zo voetbalvereniging SDO met alle elftallen goed te kunnen vertegenwoordigen bij uiten thuiswedstrijden.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de training. Bij verhindering geef je dit ruim vóór de training aan bij je leider(s).
 • In de kleedkameer wordt niet gerookt, worden geen drugs gebruikt en wordt geen alcohol gedronken.
 • Ga zuinig om met de trainings- en speelmaterialen.
 • Laat de kleedkamer schoon achter.
Gedragsregels voor, tijdens en na de uit- en thuiswedstrijden
Leiders, trainers en verzorgers
 • Respecteer de regels van de club die je bezoekt.
 • Geef geen commentaar op de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters.
 • Geef duidelijk aan op welk tijdstip je de spelers verwacht.
 • Geef duidelijk leiding en wees opbouwend in de aanwijzingen naar de spelers.
 • Regel voor uitwedstrijden het vervoer (voor zover van toepassing: in overleg met de ouders).
 • Vul het wedstrijdformulier correct in.
 • Vermijd zoveel mogelijk het roken langs het veld.
 • In de kleedkamer wordt niet gerookt, worden geen drugs gebruikt en wordt geen alcohol gedronken.
 • Spreek de spelers, maar ook collega leiders en verzorgers op hun gedrag aan en treed zo nodig corrigerend op.
Spelers
 • Motiveer je medespelers aan en wees sportief.
 • Heb respect voor de teamleiding.
 • Volg de aanwijzingen van je teamleiding op.
 • Geef geen commentaar op de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters.
 • Wees op tijd voor de wedstrijden. Als je niet aanwezig kun zijn geef dit dan op tijd door aan je leider of trainer.
 • Bij een uitwedstrijd geldt uiteraard dat je netjes met de gebouwen en spullen van de tegenstander omgaat.
 • In de kleedkamer wordt niet gerookt, worden geen drugs gebruikt en wordt geen alcohol gedronken.
 • Op onsportief gedrag word je aangesproken; onsportief gedrag wordt gestraft; naast het feit dat de KNVB disciplinaire maatregelen kan nemen, kan ook voetbalvereniging SDO zélf strafmaatregelen opleggen.
 • Conformeer je te allen tijde aan de in dit statuut opgestelde regels.
Scheids- en assistent-scheidsrechters
 • Leid het spel conform de spelregels en de richtlijnen van de KNVB.
 • Wees objectief, beslist en beleefd, zorg er voor dat het plezier in het spel niet verloren gaat en wees niet bang – daar waar noodzakelijk, (impopulaire) beslissingen te nemen.
Supporters onder wie ouders
 • Moedig het eigen team aan op een sportieve en opbouwende manier.
 • Geef geen en/of zo weinig mogelijk aanwijzingen aan de spelers.
 • Gedraag je sportief ten opzicht van de tegenstander.
 • Respecteer de beslissingen van de scheids- en assistent-scheidsrechters.
 • Heb respect voor de leiding van het team en de tegenpartij.
Sancties
Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. SDO gaat er van uit dat iedereen zich 
volgens de regels gedraagt. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan kunnen sancties worden 
opgelegd als vermeld in het overzicht hieronder.
 
Nr. Incident Actie en sanctie
1 Bij training of wedstrijd zonder goede reden te laat komen, dan wel zonder afmelding wegblijven, dan wel wangedrag. Trainer/leider beslist:
Uitsluiting van eerstvolgende training en/of maximaal 1 
wedstrijd schorsing. 
Bij herhaling: Melding aan Voorzitter commissie voetbalzaken die de strafmaat bepaalt.
2 Pesten of intimideren Trainer/leider beslist:
Uitsluiting van eerstvolgende training en/of maximaal 1 wedstrijd schorsing. 
Bij herhaling: Melding aan Voorzitter commissie 
voetbalzaken die de strafmaat bepaalt.
3 Bekladden of vernielen SDO verhaalt de schade op de overtreder. 
Voorzitter Commissie Voetbalzaken bepaalt de strafmaat: 
uitsluiting training(en) en/of wedstrijd(en).
In geval van ernstige vormen van bekladding of vernieling legt de voorzitter Voetbalzaken de aangelegenheid voor aan het bestuur dat de strafmaat bepaalt, waaronder de mogelijkheid tot ontzegging toegang SDO voor bepaalde duur.
Bij herhaling: Melding aan het bestuur dat de strafmaat bepaalt.
4 Diefstal Heb bestuur bepaalt de strafmaat
5 Bedreigen of mishandelen Voorzitter Commissie Voetbalzaken kan besluiten tot 
schorsing voor één of meer trainingen en/of wedstrijden. 
In geval van ernstige vormen van bedreiging of mishandeling 
legt de Voorzitter Commissie Voetbalzaken de 
aangelegenheid voor aan het bestuur dat de strafmaat 
bepaalt, waaronder de mogelijkheid tot ontzegging toegang 
SDO voor bepaalde duur en/of royement.
6 Ongewenste intimiteiten Het bestuur bepaalt de strafmaat.
7 Al het overig handelen in strijd met de gedragscode Betreft het een speler, trainer of leider dan legt de voorzitter Commissie Voetbalzaken de sanctie op. In alle andere gevallen het bestuur. De sanctie is afhankelijk van aard en ernst van de overtreding.

De eerder vastgestelde gedragscode en het eerder vastgestelde Sanctiebeleid worden ingetrokken.
Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van de R.K.V.V. SDO, gehouden op 13 december 
2010.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!