Cookie beleid SDO Bussum

De website van SDO Bussum is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Gedragscode

Gedragscode voetbalvereniging R.K.V.V. S.D.O.
Deze gedragscode bevat regels waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.

Gedragscode op de accommodatie
Bestuurs- en commissieleden
 • Van alle bestuurs- en commissieleden op de accommodatie wordt verwacht dat zij door hun gedrag een voorbeeldfunctie hebben met name voor leiders, trainers en verzorgers en voor alle overige aanwezigen.
 • Zij dienen te fungeren als gastheer en aanspreekpunt voor iedereen
Leiders, trainers en verzorgers
 • ➢ Van hen wordt verwacht dat ook zij een voorbeeldfunctie hebben voor met name de eigen spelers en de tegenstander en daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen. Zij stellen het belang van de vereniging voorop en dragen dit uit in woord en daad.
 • Zij zien erop toe dat er zuinig wordt omgegaan met de gebouwen, velden en alle overige toebehoren.
 • Zij zijn zeer terughoudend met alcoholgebruik, tonen respect voor mede kantinegebruikers en voor hun standpunten, en bespreken gevoelig liggende kwesties niet bij het gebruik van alcoholische dranken.
 • Zij zijn loyaal ten opzichte van elkaar.
Spelers
 • Van spelers wordt verwacht dat zij zuinig omgaan met de gebouwen, de velden en de overige zaken op de accommodatie. SDO heeft een schitterend sportpark en dat willen we ook zo houden!
 • Zij volgen de aanwijzingen op van leider(s), terreinbeheerders(s), bestuurs- of commissieleden.
Iedereen
 • Voor iedereen geldt dat er zuinig met de gebouwen, de velden en overige zaken op het sportpark wordt omgegaan.
 • Er mag niet geparkeerd worden voor de toegangspoorten van het sportpark. Hieronder wordt ook verstaan “kort parkeren”. Bij calamiteiten dient het sportpark direct toegankelijk te zijn voor hulpverlenende instanties.
 • Bij bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat de aanwijzingen van het kantinepersoneel opgevolgd worden.
 • Bespreek meningsverschillen niet in het openbaar, maar daar waar ze thuis horen.
 • Voor iedereen geldt dat bij vernielingen de schade rechtstreeks op de veroorzaker verhaald zal worden.
Gedragsregels voor, tijdens en na de training
Trainers
Zij geven duidelijk leiding en zijn correct ten opzicht van spelers. Zij hebben respect voor hun 
mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Zij zijn opbouwend in hun kritiek.
 • Zorg ervoor dat je op tijd bent voor de training.
 • Houd je aan de trainingstijden en de aangewezen velden.
 • Zie erop toe dat de kleedkamer en accommodatie (gehele sportpark) schoon wordt achtergelaten.
 • Neem je verantwoordelijkheid dat de gebruikte materialen na de training weer in een goed staat worden terugbezorgd bij de terreinbeheerder.
 • Zie erop toe dat in de kleedkamer geen alcohol en/of drugs wordt gebruikt en er niet wordt gerookt.
 • Spreek spelers hierop aan en treed zo nodig corrigerend op.
 • Zij dienen te fungeren als gastheer/gastvrouw en aanspreekpunt voor iedereen
Spelers
 • Moedig je medespelers aan en wees sportief.
 • Volg de aanwijzingen op die je van je trainer krijgt en respecteer deze ook.
 • Stel je waar nodig beschikbaar voor andere elftallen waar dat incidenteel of structureel van je wordt 
 • gevraagd, om zo voetbalvereniging SDO met alle elftallen goed te kunnen vertegenwoordigen bij uiten thuiswedstrijden.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de training. Bij verhindering geef je dit ruim vóór de training aan bij je leider(s).
 • In de kleedkameer wordt niet gerookt, worden geen drugs gebruikt en wordt geen alcohol gedronken.
 • Ga zuinig om met de trainings- en speelmaterialen.
 • Laat de kleedkamer schoon achter.
Gedragsregels voor, tijdens en na de uit- en thuiswedstrijden
Leiders, trainers en verzorgers
 • Respecteer de regels van de club die je bezoekt.
 • Geef geen commentaar op de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters.
 • Geef duidelijk aan op welk tijdstip je de spelers verwacht.
 • Geef duidelijk leiding en wees opbouwend in de aanwijzingen naar de spelers.
 • Regel voor uitwedstrijden het vervoer (voor zover van toepassing: in overleg met de ouders).
 • Vul het wedstrijdformulier correct in.
 • Vermijd zoveel mogelijk het roken langs het veld.
 • In de kleedkamer wordt niet gerookt, worden geen drugs gebruikt en wordt geen alcohol gedronken.
 • Spreek de spelers, maar ook collega leiders en verzorgers op hun gedrag aan en treed zo nodig corrigerend op.
Spelers
 • Motiveer je medespelers aan en wees sportief.
 • Heb respect voor de teamleiding.
 • Volg de aanwijzingen van je teamleiding op.
 • Geef geen commentaar op de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters.
 • Wees op tijd voor de wedstrijden. Als je niet aanwezig kun zijn geef dit dan op tijd door aan je leider of trainer.
 • Bij een uitwedstrijd geldt uiteraard dat je netjes met de gebouwen en spullen van de tegenstander omgaat.
 • In de kleedkamer wordt niet gerookt, worden geen drugs gebruikt en wordt geen alcohol gedronken.
 • Op onsportief gedrag word je aangesproken; onsportief gedrag wordt gestraft; naast het feit dat de KNVB disciplinaire maatregelen kan nemen, kan ook voetbalvereniging SDO zélf strafmaatregelen opleggen.
 • Conformeer je te allen tijde aan de in dit statuut opgestelde regels.
Scheids- en assistent-scheidsrechters
 • Leid het spel conform de spelregels en de richtlijnen van de KNVB.
 • Wees objectief, beslist en beleefd, zorg er voor dat het plezier in het spel niet verloren gaat en wees niet bang – daar waar noodzakelijk, (impopulaire) beslissingen te nemen.
Supporters onder wie ouders
 • Moedig het eigen team aan op een sportieve en opbouwende manier.
 • Geef geen en/of zo weinig mogelijk aanwijzingen aan de spelers.
 • Gedraag je sportief ten opzicht van de tegenstander.
 • Respecteer de beslissingen van de scheids- en assistent-scheidsrechters.
 • Heb respect voor de leiding van het team en de tegenpartij.

Naast de hierboven beschreven specifieke SDO gedragsregels zijn in aanvulling hierop onderstaande gedragsregels overgenomen van NOC/NSF:

 1. Gedragscode voor functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters);
 2. Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders;
 3. Gedragscode voor scheidsrechters en officials;
 4. Gedragscodes voor sporters.

Tot slot is op de laatste pagina het sanctiebeleid van SDO opgenomen.


1. Gedragscode voor functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)

Als bestuurder/functionaris zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

Een bestuurder, werknemer, of andere functionaris: Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.

Is dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt je op het belang van de leden en/of aangeslotenen.

Is open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.

Is betrouwbaar. Hou je aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond. Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.

Is zorgvuldig. Handel met respect en stel gelijke behadeling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.

Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervul geen nevenfunctie en ga geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met je functie. Bespreek een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doe opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geef aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geef geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan 50 euro en doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meld geschenken en giften van meer dan 50 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het - samen met de leden, trainers en ouders - opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging.

Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Span je zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

Spant zich in om te werken met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc. Zorg ervoor dat je sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Doe ook onderzoek naar handelspartners, e.a.

Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt hiernaar. Wed niet op een sport waarbij je betrokken bent. Verstrek geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd waar jij bij betrokken bent aan bookmakers of aan anderen.

Ziet toe op de naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.

2. Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Ben jij je er als trainer van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de vereniging? Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in doping controleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact) persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

3. Gedragscode voor scheidsrechters en officials

Als scheidsrechter/official/jurylid zorg je dat de wedstrijd goed en sportief verloopt. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

Gaat respectvol om met alle betrokkenen.

Zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Organiseert een goede samenwerking met de andere arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.).

Is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.

Ziet toe op naleving van regels en normen in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van sociale media.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of goederen aan van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Als jou iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan aan tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

Is collegiaal ten opzichte andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.

Is zich bewust van de risico’s van matchfixing, handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de sportbond.

4. Gedragscodes voor sporters

Gedragscodes voor sporters Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Pas daarom onderstaande gedragsregels toe.

De sporter:

Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.

Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. Wed niet op eigen wedstrijden.

Vecht op de mat of in de ring, maar niet daarbuiten. Gebruik wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging.

Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen.

Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer, of jonger is dan 18 jaar.


Sancties

Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. SDO gaat er van uit dat iedereen zich 
volgens de regels gedraagt. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan kunnen sancties worden 
opgelegd als vermeld in het overzicht hieronder.
 
Nr. Incident Actie en sanctie
1 Bij training of wedstrijd zonder goede reden te laat komen, dan wel zonder afmelding wegblijven, dan wel wangedrag. Trainer/leider beslist:
Uitsluiting van eerstvolgende training en/of maximaal 1 
wedstrijd schorsing. 
Bij herhaling: Melding aan voorzitter Voetbalzaken senioren / het Jeugdbestuurdie de strafmaat bepaalt.
2 Pesten of intimideren Trainer/leider beslist:
Uitsluiting van eerstvolgende training en/of maximaal 1 wedstrijd schorsing. 
Bij herhaling: Melding aan voorzitter Voetbalzaken senioren / het Jeugdbestuur die de strafmaat bepaalt.
3 Bekladden of vernielen SDO verhaalt de schade op de overtreder. 
voorzitter Voetbalzaken senioren / het Jeugdbestuur bepaalt de strafmaat: uitsluiting training(en) en/of wedstrijd(en).
In geval van ernstige vormen van bekladding of vernieling legt de voorzitter Voetbalzaken senioren / het Jeugdbestuur de aangelegenheid voor aan het bestuur dat de strafmaat bepaalt, waaronder de mogelijkheid tot ontzegging toegang SDO voor bepaalde duur.
Bij herhaling: Melding aan het bestuur dat de strafmaat bepaalt.
4 Diefstal Heb bestuur bepaalt de strafmaat
5 Bedreigen of mishandelen Voorzitter Voetbalzaken senioren / het Jeugdbestuur kan besluiten tot 
schorsing voor één of meer trainingen en/of wedstrijden. 
In geval van ernstige vormen van bedreiging of mishandeling 
legt de voorzitter Voetbalzaken senioren / het Jeugdbestuur de 
aangelegenheid voor aan het bestuur dat de strafmaat 
bepaalt, waaronder de mogelijkheid tot ontzegging toegang 
SDO voor bepaalde duur en/of royement.
6 Ongewenste intimiteiten

Het bestuur bepaalt de strafmaat. Hierbij kan gebuik gemaakt worden van de inzet van de vertrouwenspersoon.

7 Al het overig handelen in strijd met de gedragscode Betreft het een speler, trainer of leider dan legt de voorzitter Voetbalzaken senioren / het Jeugdbestuur de sanctie op. In alle andere gevallen het bestuur. De sanctie is afhankelijk van aard en ernst van de overtreding.

De eerder vastgestelde gedragscode en het eerder vastgestelde Sanctiebeleid worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van de R.K.V.V. SDO, gehouden op 23 oktober 2023.

.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!