Vrijwilligersbeleid - SDO Bussum

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Inleiding
Gezien de groei die SDO Bussum heeft doorgemaakt, het maatschappelijk gegeven dat mensen 
steeds minder tijd hebben, wat het tot een lastige opgave maakt om vrijwilligers te vinden, en het 
feit dat de vereniging geen betaalde krachten wil en kan aannemen.
SDO Bussum wil een vereniging zijn met een goede sfeer en een groot gevoel van saamhorigheid, 
waar leden, supporters en andere betrokkenen graag vertoeven. Op sportief gebied streeft de 
vereniging ernaar om met de selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te spelen, terwijl voor de 
overige teams meer het spelplezier voorop staat. 
SDO Bussum draait als vereniging op de inzet van vele vrijwilligers: spelers en speelsters, overige 
leden en betrokkenen, ouders van jeugdleden. Zoals veel andere sportverenigingen ondervindt ook 
SDO Bussum dat het in toenemende mate lastig is om een nieuwe generatie vrijwilligers te vinden en 
te behouden voor de verschillende functies en taken binnen de vereniging. Een gevolg hiervan is dat 
de werkzaamheden die gedaan moeten worden op de schouders van steeds minder vrijwilligers zijn 
komen te rusten. Wil de continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijven, dan zullen er meer 
mensen actief moeten worden. Natuurlijk zouden voor tal van taken betaalde krachten kunnen 
worden aangenomen, maar dit wordt om verschillende redenen (niet in de laatste plaats omdat dit 
een forse contributieverhoging met zich mee zou brengen) als onwenselijk en onhaalbaar 
beschouwd.
De continuïteit van de club komt nu al onder druk en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. 
Een andere aanpak is noodzakelijk om te kunnen voortbestaan.

Uitgangspunten ‘verplicht’ vrijwilligersbeleid
De kern van het vrijwilligersbeleid is dat het vervullen van een vrijwilligerstaak binnen de vereniging 
verplicht wordt gesteld voor spelende leden boven 18 jaar en de ouders / verzorgers van de leden 
onder de 18 jaar die spelend lid zijn, met uitzondering van het G-Voetbal. De prikkel die aan deze 
verplichting wordt verbonden is dat de spelende leden aan het begin van het seizoen een verplichte
vrijwilligersbijdrage van € 75,00 in rekening zal worden gebracht gelijktijdig en op dezelfde wijze als 
de contributie. Deze bijdrage wordt teruggestort aan het einde van het seizoen als de 
vrijwilligerstaken zijn vervuld. Deze bijdrage geldt per voetbalseizoen (periode 1 juli tot en met 30 
juni).
Vervul je als ouder/verzorger de functie van trainer/leider/coach of een andere functie in overleg 
met de vrijwilligerscommissie, dan wordt de vrijwilligersbijdrage niet geïncasseerd. Belangrijk hierin 
is dat je dit laat weten voor 1 oktober, via vrijwilligers@sdobussum.nl.
Voor niet-actieve leden van SDO en begunstigers van SDO Bussum geldt geen verplichting tot het 
verrichten van vrijwilligerswerk. Uiteraard staat het elk niet actief lid en iedere betrokkene bij SDO 
Bussum vrij om zo veel mogelijk vrijwilligerswerk te doen als hij of zij denkt aan te kunnen.

Regels
Om met zijn allen ervoor te zorgen dat dit beleid werkt, zijn er aan dit beleid een aantal spelregels 
verbonden. Vanzelfsprekend kunnen deze regels na elk seizoen worden aangepast, mocht hier 
aanleiding voor zijn.
1. Uitgangspunt is dat ieder spelend lid of (groot)ouder/verzorger voor (tenminste) 9 uur per 
seizoen een vrijwilligerstaak op zich neemt. Maken 2 of meer spelende leden deel uit van 1 gezin 
verwachten wij minimaal 12 uur aan vrijwilligerstaken (dit geldt zowel voor spelers voor boven 
als onder de 18 jaar). De €75,- vrijwilligersbijdrage per spelend lid verandert hierdoor niet.
2. Het is van belang om aan het begin van elk seizoen een compleet beeld te verkrijgen van 
vrijwilligersfuncties en —taken die al wel en nog niet worden uitgeoefend. Kantinediensten en 
commissiekamerdiensten schrijf je in via het vrijwilligersportaal. Deze is te vinden op de 
www.sdobussum.nl, onder het kopje vrijwilligers. Wil je op een andere manier (bijvoorbeeld als 
scheidsrechter) aan je vrijwilligersuren voldoen, laat je dit weten via vrijwilligers@sdobussum.nl. 
Je laat het ook weten wanneer je afziet van het vervullen van vrijwilligersuren. 
3. Elk lid dat er voor heeft gekozen geen vrijwilligerswerk te doen en in plaats daarvan de 
vrijwilligersbijdrage van € 75,00 te betalen zal dat ieder seizoen opnieuw aan moeten geven.
4. Het lid dat heeft aangegeven vrijwilligersfuncties of -taken op zich te nemen, maar het 
vervolgens tijdens het seizoen laat afweten. zal aan het einde van het voetbalseizoen de 
vrijwilligersbijdrage van € 75,00 verbeurt verklaard worden aan de vrijwilligerskas.
5. Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden gewezen op de uitgangspunten en spelregels van het 
vrijwilligersbeleid en dient akkoord te gaan met het vrijwilligersbeleid.
6. De roosters voor het vervullen van de vrijwilligerstaken zullen online worden gepubliceerd. 
7. Is een vrijwilligersdienst eenmaal ingepland, dan dient deze ook vervuld te worden. Uiteraard 
kan het voorvallen, dat een vrijwilliger op het laatste moment verhinderd is. De vrijwilliger dient 
dan direct contact op te nemen met de Vrijwilligerscommissie, zodat er naar een oplossing kan 
worden gezocht. De vervallen dienst zal op een later tijdstip moeten worden ingehaald. Mocht 
dit vaker dan 1 keer gebeuren, zal de vrijwilligersbijdrage hoe dan ook niet meer terugbetaald 
worden aan het verzakende lid. Indien een vrijwilliger een eerste keer zonder geldige reden niet 
voor een dienst komt opdagen, dan volgt een waarschuwing. Ook wordt van betrokkene 
verwacht dat deze dienst op een later tijdstip wordt ingehaald. Laat betrokkene het een vaker 
dan 1 keer, zonder goede reden afweten, dan zal ervan uitgegaan worden dat hij of zij er voor 
heeft gekozen geen vrijwilligerswerk (meer) te doen. Dan zal de vrijwilligersbijdrage hoe dan ook 
niet meer terugbetaald worden aan het verzakende lid. Voor beide gevallen geldt dat indien
betrokkene alsnog zijn of haar verplichtingen nakomt — het initiatief hiertoe ligt bij betrokkene 
zelf — zal hem of haar aan het einde van het voetbalseizoen de vrijwilligersbijdrage van € 75,00
worden terugbetaald.
8. Bij afgelastingen of speelvrije dagen vallen soms (maar niet altijd) diensten uit. Is dit het geval, 
dan worden de betrokkenen hier uiteraard zoveel mogelijk tijdig over ingelicht. Zonder bericht 
moet de ingeroosterde vrijwilliger er echter van uitgaan dat op hem of haar gerekend wordt. 
Door afgelastingen of speelvrije dagen en dergelijke uitgevallen diensten hoeven niet te worden 
ingehaald en heb je deze uren behaald.
9. De vrijwilligersbijdrage van € 75,00 zal in oktober van het lopende seizoen door middel van een 
automatische incasso worden geïnd als onderdeel van de gebruikelijke contributie. 
10. De inkomsten uit de vrijwilligersbijdragen komen ten goede aan de vrijwilligers. Denk hierbij aan 
de kosten die gemaakt moeten worden om het werk voor de vrijwilligers zo prettig mogelijk te 
maken. Bij hoge nood kan het geld gebruikt worden om gaten in de roosters te laten vullen door 
betaalde krachten. ook kunnen in uitzonderlijke gevallen worden ingezet om mensen van buiten 
de club in te huren om vrijwilligerstaken te vervullen. Dit is uiteraard niet het streven, en zal 
alleen gebeuren als het normaal functioneren van de club in gevaar komt. Bij een overschot in de 
vrijwilligerskas zullen de leden tijdens de ALV in het daaropvolgende seizoen bepalen wat ermee 
gebeurd.
11. De vrijwilligerscommissie is bevoegd de besluiten te nemen die bij de toepassing van deze regels 
aan de orde komen. Geschillen over deze besluiten zullen door de Commissie ter beslechting aan 
het bestuur worden voorgelegd.
12. Leden die weigeren te voldoen aan de verplichte vrijwilligersbijdrage zullen worden uitgesloten 
van wedstrijden em trainingen of kunnen geen lid worden van SDO. Als de vrijwilligersbijdrage 
niet voor 15 december voldaan is, of er geen afspraak met de penningmeester loopt, wordt het 
spelende jeugdlid geblokkeerd in sportlink, en kan pas weer deelnemen zodra de 
vrijwilligersbijdrage is voldaan.
13. Bij leden via het sportfonds wordt vrijwilligersbijdrage niet geïncasseerd. De ouders/verzorgers 
zijn wel verplicht te voldoen aan de gevraagde vrijwilligersuren. Zijn er niet genoeg diensten 
ingeschreven voor 1 november (dienst kan later plaatsvinden uiteraard) of loopt er geen andere 
afspraak met de vrijwilligerscommissie, wordt het spelende jeugdlid geblokkeerd in sportlink, en 
kan pas weer deelnemen zodra de diensten zijn ingevuld, of er een afspraak is gemaakt met de 
vrijwilligerscommissie.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!