Online ALV dinsdag 15 december 2020

Publicatiedatum: 28-11-2020

Beste (ouder/verzorger van) SDO-ers,

Na een aantal keer de aangekondigde Algemene Ledenvergadering (ALV) verschoven te hebben, dit in verband met de Corona perikelen, gaan we deze vergadering nu houden op de aangekondigde datum van 15 december 2020.

Tussen deze nieuwe aankondiging en de daadwerkelijk ALV vergadering zit minder dan de voorgeschreven 6 weken, echter bij de eerste aankondiging was dat wel het geval en sindsdien zijn de stukken opvraagbaar.

Gegeven de situatie zal de ALV in een aangepaste vorm moeten plaatsvinden. Zoals al op de website te lezen is, zullen we gebruik moeten maken van de digitale vorm van vergadering. Om de vergadering ordentelijk te laten verlopen, wordt om de nodige inspanning en discipline van zowel het bestuur als de leden gevraagd.

Vanuit het bestuur vragen wij het volgende:

 • Indien je wilt deelnemen aan de digitale meeting, meld je dan aan via de bekende email van onze secretaris: secretarisbestuur@sdobussum.nl
  Dit kan tot uiterlijk 12 december 2020. Secretaris zorgt ervoor dat je een uitnodiging toegestuurd krijgt waarmee je kunt deelnemen aan de vergadering.
   
 • De stukken kunnen nog steeds opgevraagd worden bij onze secretaris op onder 1 genoemd email adres, dit betreft de volgende stukken:
 • Notulen 9 oktober 2019 en actiepunten n.a.v. ALV
 • Financiële jaarstukken 2019 – 2020
 • Begroting 2021 – 2022
 • Voorstel contributie 2021– 2022, inclusief kledinggeld en inschrijfgeld.

  Daar wordt nu aan toegevoegd: Jaarverslag Vereniging 2019-2020.
   
 • In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen we de agenda niet punt voor punt doorlopen. Tijdens de digitale meeting worden enkel de beslispunten gezamenlijk doorlopen. In de eerste aankondiging zat de onderstaande agenda:

1.       Opening voorzitter

2.       Mededelingen

3.       Binnengekomen stukken

4.       Vaststelling Notulen ALV 9 oktober 2019 en behandelen eventuele actiepunten

5.       Jaarverslag vereniging 2019-2020

6.       Behandeling en vaststelling (financiële) jaarstukken 2019-2020
inclusief verslag kascommissie en decharge bestuur

7.       Benoeming leden kascommissie

8.       Begroting 2021-2022

9.       Vaststelling contributie inclusief kledinggeld 2021-2022

10.    Ereleden, Leden van verdienste en Jubilarissen

11.    Pauze

12.    Voorstel besteding opbrengsten vrijwilligersbijdrage

13.   (Her)benoeming bestuursleden

14.   Rondvraag

15.   Sluiting

Hiervan zullen de punten 4, 6, 7, 9, 12 en 13 besproken worden. De overige punten kunt u, door het opvragen van de stukken, voortijdig kennis van nemen. Mocht dit  aanleiding geven tot vragen, dan deze tijdig (uiterlijk 12 december) toesturen aan de secretaris. Vragen die we direct kunnen beantwoorden doen we gelijk via de mail, overige vragen nemen we mee naar de vergadering.

 • (tegen)Kandidaten voor bestuursfuncties en kandidaten voor de kascontrole commissie kunnen zich aanmelden tot en met 14 december 2020 op voornoemd emailadres.
   
 • Tot slot vragen wij uw medewerking en begrip voor de situatie, ook voor ons is het nieuw en zullen we moeten ervaren of het allemaal goed en soepel gaat verlopen.

Namens het bestuur,

John van Gog, secretaris bestuur R.K.V.V. SDO