SDO 100 jaar

Koninklijke onderscheiding

 Koninklijke
 Erepenning

 11-11-2017

 

 

SDO FBLogo 40SDO TwitterLogo 40

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon:

SDO wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij zijn er voor leden, vrijwilligers, ouders en trainers.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus, helaas, ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen.

In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die vertrouwelijk handelt. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan. Samen met deze persoon wordt in gesprekken gezocht naar een passende oplossing.

Het is van belang dat het bestuur en/of de vrijwilliger de melder te allen tijde op de mogelijkheid wijst om de vertrouwenspersoon in te schakelen. Indien in eerste instantie een bestuurslid of andere vrijwilliger door de melder wordt benaderd, kan op verzoek van de betrokkenen de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Vertrouwenspersonen SDO:

Vivian Knufman

Vivian Knuffman

Ik ben getrouwd en moeder van 2 jongens waarvan de oudste voetbalt bij SDO. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Veilig Thuis, een organisatie die zich inzet bij alle vormen van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Vanuit mijn werk heb ik dan ook veel ervaring in het omgaan met vertrouwelijke kwesties en het zoeken naar oplossingen in moeilijke situaties.

In mijn rol als vertrouwenspersoon luister ik naar het verhaal, stel vragen en probeer samen te zoeken naar een passende oplossing. Dit alles rekening houdend met de wensen en grenzen van anderen 

 

Yvonne Lutkie

Yvonne Lutkie

In het dagelijks leven ben ik naast moeder van 2 jongens die in de jeugd spelen bij SDO ook HR manager en heb ik ervaring met het oplossen van conflictsituaties en vertrouwelijke kwesties.

Daarnaast ben ik vanuit mijn functie en mijn achtergrond gewend om vertrouwelijk om te gaan met hetgeen besproken wordt. Verder probeer ik een ieder te stimuleren om na te denken over mogelijke oplossingen die jou verder kunnen helpen in een moeilijke situatie.

 

Bereikbaarheid

Voor vragen, opmerkingen, informatie en advies zijn wij bereikbaar via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In onderling overleg stemmen we samen af welke vorm van contact uw voorkeur heeft.

Wat doet een vertrouwenspersoon:

 • Luisterend oor
 • Antwoord geven op adviesvragen
 • Meedenken
 • Luisteren naar de melding of het probleem
 • Nagaan of bemiddeling mogelijk is op informele of formele wijze
 • In samenspraak met de melder bepalen wat de te ondernemen stappen kunnen zijn
 • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing
 • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening


De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht altijd op vertrouwelijke wijze. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

De vertrouwenspersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks een verslag uit van de werkzaamheden aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.

Er kan uitsluitend een uitzondering op deze vertrouwelijkheid worden gemaakt wanneer er een zeer dringende reden voor is, zoals bijvoorbeeld de situatie dat het niet doorbreken van de vertrouwelijkheid voor betrokkenen of derden aanwijsbare ernstige schade en/of gevaar zou kunnen opleveren.

Wanneer is er sprake van ongewenste omgangsvormen?

Directe of indirecte ongewenste uitlatingen of handelingen, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag tegen de betrokkene, dat door deze persoon als ongewenst en ongewild wordt ervaren.

Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij/zij onder ongewenste omgangsvormen verstaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is en vaak worden ongewenste omgangsvormen gezien als misbruik van macht. In de meeste gevallen heeft de betrokkene gewezen op het hinderlijke en dus ongewenste in het gedrag van de ander(en), ondanks dat de betrokkenen erop zijn gewezen gaan ze door of wordt het herhaald.

Ongewenste omgangsvormen

 • Agressie en geweld; Voorvallen waarbij een persoon fysiek of psychisch wordt lastig gevallen, bedreigd of wordt aangevallen.
 • Discriminatie; Er wordt onterecht verschil gemaakt in de behandeling van mensen. Zo kan er onder meer worden gediscrimineerd op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur.
 • Pesten en/of treiteren; Meestal gericht tegen één persoon, waarbij diegene herhaaldelijk en gedurende een langere periode, door één of meerdere negatief wordt bejegend.
 • Intimidatie; Bedreigingen door woord en/of gebaar, waarbij angst wordt aangejaagd.
 • Seksuele intimidatie; Ongewenst gedrag (zowel handelingen als uitlatingen) van seksuele aard. Het gaat hierbij om het plaatsen van een opmerking van seksuele aard, het ongewenst en hinderlijk aanraken, aandringen op seksuele activiteit en verkrachting.

Meldingen met betrekking tot seksuele intimidatie kunnen ook direct gemeld worden bij:

Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF.

Telefoon: 0900-202 55 90
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het spreekt voor zich dat alle vragen vertrouwelijk behandeld worden. SDO wil met het aanstellen van 2 vertrouwenspersonen zorgdragen voor het tot stand brengen van deze veilige omgeving, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als in de oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties).

Copyright © 2018. All Rights Reserved.